2022 October Speed Show - Cloverleaf Open (Runs 1-5)2022 October Speed Show - Cloverleaf Open (Runs 6-10)2022 October Speed Show - Cloverleaf Pony2022 October Speed Show - Cloverleaf Teen2022 October Speed Show - Cloverleaf Youth2022 October Speed Show - Cones2022 October Speed Show - Poles